پذیرفته شدگان آزمون سراسری 96 دبیرستان نمونه حضرت آمنه س همدان  
برگزیدگان آزمون سراسری 96 دبیرستان نمونه حضرت آمنه (س)