برنامه های سال تحصیلی 90-89  روز دانش آموزروز دانش آموزتجلیل از دانش اموزان برترتجلیل از دانش اموزان برترجشن نهم ربیع و آغاز امامت حضرت مهدی (عج)جشن نهم ربیع و آغاز امامت حضرت مهدی (عج)