نخبگان پذیرفته شده در آزمون سراسری 89  
رتبه های زیر 100

پگاه پزشکی : رتبه یک کشوری / حقوق دانشگاه تهران

طیبه مطهری زاده : رتبه 9 / حقوق دانشگاه تهران

مینا ایوکی : رتبه 20 / حقوق دانشگاه شهید بهشتی

مریم امیری: رتبه 59 / دندانپزشکی دانشگاه تهران

مریم صانعی وصال ک رتبه 95 / مهندسی برق دانشگاه تهران


تصاویر جشن تجلیل از نخبگان سال 89