مدارس نمونه  

 

آشنايي با مدارس نمونه

هدف :

به منظور تشويق و ترغيب دانش آموزان مستعد،  افزايش رشد علمي و تربيتي آنان و جلوگيري از ضايع شدن نيروهاي مومن و متقي که در تداوم انقلاب اسلامي، نقش سازنده اي دارند و نيز به منظور استفاده از تجربيات حاصله در ارتقاي کيفيت آموزشي ساير آموزشگاه ها، مدارس نمونه دولتي تاسيس مي گردد


تعريف :
مدارس نمونه دولتي به آموزشگاه هايي اطلاق مي شود که با گزينش دانش آموزان مستعد از طريق آزمون ورودي و دعوت از معلمان کارآمد و تامين امکانات مناسب، موجبات ارتقاي آموزشي و پرورشي دانش آموزان  را فراهم مي آورد
مدارس نمونه برابر اساسنامه ي مصوب سيصد و هشتاد و دومين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش، با تاکيدخاص بر موارد ذيل تاسيس و اداره مي شوند
يک. تقدم تزکيه بر تعليم و اهتمام در تربيت اسلامي و پرورش معنوي دانش آموزان
دو. اختصاص امکانات ويژه اعم از تجهيزات، اعتبارات و ... جهت مناطق محروم
سه. تنظيم برنامه هاي ويژه آموزشي، پرورشي و تشکيل کلاس هاي فوق برنامه در جهت رشد و ارتقاي کيفيت علمي و تربيتي دانش آموزان
چهار . ارزشيابي کمي و کيفي و مستمر از برنامه هاو عملکرد دانش آموزان، معلمان، مربيان، مديران و ساير کارکنان مدارس نمونه  در جهت تعميم تجربيات موفق اين مدارس و ايجاد انگيزه تلاش، همياري و مشارکت به منظور تصحيح روش ها و بالا بردن سطح کيفي برنامه ها

پذيرش :
پذيرش دانش آموزان از طريق  برگزاري آزمون ورودي سراسري بين داوطلبان صورت مي پذيرد- به صفحه سوالات متداول رجوع کنید


ضوابط ادامه تحصيل دانش آموزان :
ادامه تحصيل دانش آموزان، منوط به حصول شرايط زير خواهد بود :
يک. رعايت شئونات اسلامي
دو. رعايت آيين نامه انضباطي مدارس
سه. احراز موفقيت آموزشي براساس قوانين مندرج درآيين نامه
چهار. احراز فعاليت مثبت پرورشي
در صورت عدم تحقق هر يک از بندهاي فوق، دانش آموزان از تحصيل در دبيرستان نمونه محروم و به واحدهاي عادي هدايت خواهند شد