ساختمان رفاهی  
ساختمان رفاهي شامل:

سه طبقه خوابگاه مجهز

 اتاق مراقبت هاي ويژه اتاق سرپرستي

اتاق تلويزيون

سالن غذاخوري و آشپزخانه تريا و فروشگاه اتاق ورزشاتاق دیدار با والدین