ساختمان اداري- آموزشي  
سالن باز آمفي تئاتر دوازده کلاس مجهز به ويدئوپروژکتور، لپ تاب و برد هوشمندسايت کامپيوتر و اتاق سرور

کتابخانه و سالن مطالعه

اتاق مفاهيم نمازخانه و وضوخانه


 
سه آزمايشگاه مجهز (فيزيک، شيمي و زيست)


 

کارگاه فيزيک و رباتيکو ساير اتاق هاي اداري مي باشد