پذیرفته شدگان آزمون سراسری 99  
درخشش چشمگیر پذیرفته شدگان آمون سراسری 99- دبیرستان نمونه حضرت آمنه س- رشته های تجربی و ریاضی پزشکی
 
​درخشش چشمگیر پذیرفته شدگان آمون سراسری 99- دبیرستان نمونه حضرت آمنه س- رشته انسانی حقوق