پذیرفته شدگان آزمون سراسری 87 - دبیرستان نمونه حضرت آمنه